14-16 novembre 2024

ACCIÓ
AMB VISIÓ

Del desig a l’acció en el transcurs profesional

“El compromís: un dels principals factors predictius de l’èxit d’un procés de canvi…”

En el procés de creació d’un nou projecte o de re-definició de l’actual, tendim a considerar les necessitats de l’entorn per assegurar-nos l’èxit. Així podem córrer el risc d’allunyar-nos de l’impuls inicial que ens movia a fer el canvi, de la seva originalitat i del sentit que li atribuíem. Però l’èxit de tot projecte de canvi rau en aquesta segona part: el grau de compromís amb la pròpia visió, que ens permetrà persistir davant les vicissituds i dubtes del trajecte.

El Seminari proposa una metodologia per a clarificar aquesta visió de fons i a la vegada aprendre a involucrar als altres, el compromís dels quals ajudaran a fer-la possible.