GRUPS DE TREBALL
(regulars i ad-hoc)

PER A:
● generar sinèrgies de treball efectives
● reconèixer i gestionar les dinàmiques relacionals que dificulten el treball conjunt
● crear pautes metodològiques de funcionament com a equip autònom

EN SÍNTESI
És esperable que en el funcionament d’un equip de treball apareguin alguns entrebancs tant en la seva relació interna com externa i, com a conseqüència, pugui ressentir-se la seva imatge, clima i resultats.

Entre el funcionament possible i l’òptim es donen una colla de dinàmiques grupals, no sempre evidents, però sí molt influents i operatives sota la superfície de les estructures i processos de treball. Aquestes dinàmiques contenen una gran energia que poden impulsar els projectes o orientar-los en la seva contra.

L’acompanyament proposa capacitar els membres de l’equip en la identificació i gestió d’aquests fenòmens, al temps que s’apropien de les eines necessàries per a convertir la diversitat de perspectives presents en font de riquesa per al projecte.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Contribucions Sistèmiques©, l’Aproximació Metafòrica, Action Research, Psicodinàmica grupal