GUIES PER A LA GOVERNANÇA
ORGANITZATIVA

PER A:
● clarificar el paper de la governança i les seves contribucions
● construir el mapa de connexions amb l’entorn i els acords d’estratègies relacionals
● dissenyar estructures organitzatives que assegurin la sostenibilitat i el propòsit organitzatiu

EN SÍNTESI
Quan els òrgans de governança redueixen la seva contribució a la regulació pressupostària i comptable, les organitzacions perden una contribució essencial per a la seva viabilitat.

Part de la seva aportació rau especialment en la capacitat de crear les condicions organitzatives necessàries per a què el conjunt del sistema utilitzi els seus recursos de manera eficient i efectiva i faci una aportació de valor al seu entorn manera sostenible, malgrat els canvis externs i interns que tenen lloc.

L’acompanyament consultor proposa un procés per a preparar i assolir una acció efectiva en les seves possibles contribucions (identitat, estratègia i assignació de recursos).

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Generic Governance, Viable Systems Model, Assessment de Funcionament d’Òrgans de Govern (Juntes Directives, Consells d’Administració, Consells de Família, Patronat…)