Avís legal i protecció de dades

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL informa que és titular del lloc web www.innovaccio.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL, amb CIF G60669496 i domicili social a C/ TARRAGONA 102 INTERIOR 08015, BARCELONA, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el nº d’inscripció 16.117, Secció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: innova@innovaccio.net

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ TARRAGONA 102 INTERIOR 08015, BARCELONA.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines d’INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. INNOVA ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I SOCIAL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.